அமலாக்க நடவடிக்கை மற்றும் பத்திரிக்கை செய்திகள்

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
30.12.2018
04.01.2019
நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
25/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
20/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
19/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
14/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
13/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
08/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
07/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
06/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
01/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
12/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
10/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
09/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
03/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
28/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
27/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
26/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
25/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
22/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
21/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
15/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
14/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
13/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
08/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
07.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
06.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
01.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
28.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
27.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
26.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
25.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
22.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
21.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
20.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
19.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
16.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
14.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
13.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
09.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
08.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
07.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
06.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
01.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
21.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

பத்திரிக்கை செய்தி

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
08.01.2019 பாப்பாரப்பட்டி கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
08.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

பத்திரிக்கை செய்தி

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
05.01.2019 ஈரோடு கிளிக் செய்க
04.01.2019 பெருந்துறை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
18.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
07.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
01.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
28.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
27.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
22.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
21.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
19.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
14.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
07.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
06.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
01.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
30.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
25.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
24.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
14/13/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
21/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
14/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
08/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
21/01/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

பத்திரிக்கை செய்தி

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
05.01.2019 கரூர் கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
14/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
13/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
09/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
06/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
02/02/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை ஆய்வு

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
08/01/2019 தெனுரில் ஆய்வு கிளிக் செய்க
04/01/2019 பாலமேட்டில் ஆய்வு கிளிக் செய்க
04/01/2019 கோவில்பாப்பா
குடியில் ஆய்வு
கிளிக் செய்க

பத்திரிக்கை செய்தி

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
04/01/2019 மதுரை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
23.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
08.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
01.01.2019 - 22.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
15.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
31.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
09.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
16/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
15/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
10/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
09/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
08/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
03/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
01/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
02/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
28/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
29/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
27/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
26/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
25/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
22/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
20/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
19/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
15/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
14/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
13/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
08/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
07.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
06.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
01.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
28.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
27.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
26.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
25.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
22.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
21.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
20.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
19.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
15.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
14.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
13.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
09.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
08.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
07.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
06.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
01.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
31.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
30.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
29.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
28.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
25.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
01.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

பத்திரிக்கை செய்தி

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
08.01.2019 ஊட்டி கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
08/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
06.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
28.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
08.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
6.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
29.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
25.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
24.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
15/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
10/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
09/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05.04.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04.04.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
03.04.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
01.04.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
29.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
28.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
27.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
26.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
25.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
22.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
21.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
20.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
19.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
15.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
14.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
13.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
07.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
06.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
01.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
26.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
19.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
14.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
13.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
08.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
01.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
31.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
30.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
29.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
28.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
24.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
22.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
21.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

பத்திரிக்கை செய்தி

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
08.01.2019 புதுக்கோட்டை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
25.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
22.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
21.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
20.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
19.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
15.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
14.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
13.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
09.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
07.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
06.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
29.01.2019
01.02.2019
நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
28.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
25.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
24.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
23.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
22.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
21.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
09.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

பத்திரிக்கை செய்தி

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
08.01.2019 சிவகங்கை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
15/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
08/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
01.04.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04.03.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
25.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
29.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

பத்திரிக்கை செய்தி

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
08.01.2019 திருநெல்வேலி கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
25.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
23.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
19.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
14.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
13.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
09.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
08.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
06.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
01.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
31.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
30.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
29.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
28.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
25.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
24.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
22.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
21.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
19.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
26.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
14.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
13.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
08.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
07.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
06.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
19.02.2019
& 20.02.2019
நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
14.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
13.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
07.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
06.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
04.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
31.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
30.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
29.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
28.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
25.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
23.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
22.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
21.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18.01.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
10.01.2019
11.01.2019
நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
09.01.2019
10.01.2019
நடவடிக்கை கிளிக் செய்க

அமலாக்க நடவடிக்கை

தேதி விபரம் ஆவணங்கள்
03/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
02/04/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
30/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
29/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
28/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
27/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
26/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
23.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
22.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
21/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
20/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
19/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
18/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
15/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
14/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
13/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
12/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
11/03/2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
08.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க
05.02.2019 நடவடிக்கை கிளிக் செய்க