சான்றிதழ் வழங்கப்படாத மற்றும் போலியாக மக்கும் பைகள் தயாரிக்கும் தொழிற்ச்சாலைகள் விவரம்இந்தியாவில் போலியாக மக்கும் பைகள் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகளின் பட்டியல் மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தினால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது - கூடுதல் தகவல்கள்

அங்கிகரிக்க படாத போலியாக மக்கும் பைகள் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்ச்சாலைகள் மீது எடுக்கப்பட்ட
நடவடிக்கை விவரம் - கூடுதல் தகவல்கள்