ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு தூக்கியெறியப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பின்வருமாறு:-

 

Lights
உணவுப்பொருட்களைகட்ட உபயோபடுத்தப்படும் நெகிழித்தாள் உறை
Nature
உணவு அருந்தும் மேஜையின் மீது விரிக்கப்படும் பிளாஸ்டிக் / பிளாஸ்டிக் பூசப்பட்ட தாள்
Fjords
தெர்மக்கோல் தட்டுகள்

Fjords
பிளாஸ்டிக் பூசப்பட்ட காகித தட்டுகள்

Fjords
பிளாஸ்டிக் பூசப்பட்ட காகித குவளைகள்

Fjords
பிளாஸ்டிக் தேநீர் குவளைகள்

Fjords
பிளாஸ்டிக் குவளைகள்

Fjords
தெர்மக்கோல் குவளைகள்

Fjords
நீர் நிரப்ப பயன்படும் பைகள் / பொட்டலங்கள்

Fjords
பிளாஸ்டிக் உறிஞ்சு குழாய்கள்

Fjords
பிளாஸ்டிக் பைகள் (எந்த அளவிலும், எந்த தடிமனாக இருப்பினும்)

Fjords
பிளாஸ்டிக் பூசப்பட்ட காகித குவளைகள்


Fjords
பிளாஸ்டிக் கொடிகள்

Fjords
நெய்யாத பிளாஸ்டிக் தூக்கு பைகள்>