பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய மாற்று பொருட்கள் பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. எனினும், உள்நாட்டில் கிடைக்கும் மாற்று பொருட்கள் மற்றும் பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படலாம்.

 

Lights
வாழை இலை / பாக்குமர இலை
Nature

அலுமினியத்தாள்
Fjords

காகித சுருள்
Fjords

தாமரை இலை
Fjords
கண்ணாடி / உலோகத்தால் ஆன குவளைகள்
Fjords

மூங்கில்/ மரம் / மண்பொருட்கள்
Fjords

காகித உறிஞ்சு குழாய்கள்
Fjords

துணி / காகிதம் / சணல் பைகள்
Fjords
காகித / துணி கொடிகள்
Fjords
பீங்கான் பாத்திரங்கள்
Fjords
உண்ணக்கூடிய தேக்கரண்டிகள்

பிளாஸ்டிக் மாற்று உற்பத்தியாளர்கள் பட்டியல் -  கூடுதல் தகவல்கள்